ANA SAYFA0 482 462 29 80
ANASAYFA » MÜDÜRLÜKLER » KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu :

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Amaç: Belediyemiz tarafından İlçe sakinlerinin Kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak. Tarihsel ve Doğal olarak zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm

Amaç:

 Belediyemiz tarafından İlçe sakinlerinin Kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak. Tarihsel ve Doğal olarak zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak. ve Bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturmak. Ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra , Belediye sınırları içinde yaşamlarını  sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra, Sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak. Kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dâhil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak. Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak. Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  Görevleri:

a) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine

Getirmek.

b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak, birimler

Arası görevlendirmeleri yapmak.

c) Gelen giden evrakı incelemek.

d) Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde

Bulunmak.

e) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek.

f) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak.

g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri

İle hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek.

h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili

Yasa, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak

Düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak.

i) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi

Temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek.

j) Müdürlük personelinin gizli sicil raporlarını doldurmak.

k) Belediyenin Kültür ve Sosyal Çalışmalarına esas olmak üzere yıllık program

Yapmak, onaylatmak onaylanan programın uygulanmasını sağlamak.

l) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu

İmajını yükseltecek doğrultuda kullanmak.

m) Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine

Getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin

Seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek.

n) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara

Hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak.

o) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve

Bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak.

p) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak.

r) Kültür ve Sosyal amaçlı hazırlanmış çalışmaları takip edip, güncel halde

Tutarak, belde sakinlerini Kültürel ve sosyal açıdan talep isteklerine göre

Çalışmalarda bulunmak.

s) Kursların niteliklerini belirlemek alınacak kursiyerlerin özelliklerini belirlemek.

t) Meslek Edindirme Kurslarını belde sakinlerinin taleplerine ve diğer kamu kurum ve

Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını da dikkate almak.

u) Müdürlüğü ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını

Yasalara göre hazırlamak.

v) Yapılan tüm etkinliklerde belde sakinlerinin memnuniyetlerini belirleyecek

Çalışmalarda bulunmak.

Yetkileri:

a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak.

b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli

Denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak.

c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak.

d) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak.

e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek

Ve amirine teklif etmek.

f) Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve

Belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak.

g) Uyarma ve kınama cezası vermek.

h) Personel alım ilkelerini saptamak.

i) Personele izin vermek.

j) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak.

k) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek.

Sorumlulukları: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü:

a) Yetkili mercilere hesap vermekten.

b) Kültürel ve Sosyal amaçlı projeler geliştirmek, güncellemek toplumun taleplerini

Dikkate almak.

d) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı

Göstermemekten, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi

Kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına

Karşı sorumludur.

e) Mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat Sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz.

 

YazdırGönder
2012 - Tüm hakları saklıdır. 2012-All Rights Reserved

Yazılım: CM BİLİŞİM