ANA SAYFA0 482 462 29 80
ANASAYFA » MÜDÜRLÜKLER » EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK

Yazı Boyutu :

 

EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye                     :   Midyat Belediyesi

b) Başkan                        :   Midyat Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı        :  İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Meclis                           :  Midyat Belediye Meclisini,

d) Encümen                      :  Midyat Belediye Encümenini,

e) Müdürlük                      :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü,

f) Müdür                           :  Emlak ve İstimlâk Müdürünü,

g) Şef                               :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Şefini,

ğ) Personel                       :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesini sağlar,                                                                                    
b) Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
c) Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesini sağlar,

ç) Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesini sağlar,

d) Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, işlerini takip eder, (2886 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18 inci maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu parseller)                                     .                                  
e) Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alır,                                                                                                                      
f) Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul kiralanması, trampa yapılması intifa ve irtifak tesisi yapılması işlerini yapar,

g) Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı yasanın 75 inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verir,

ğ) Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilât edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verir,
h) İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu  hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlâklerinin yapılmasını sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat

MADDE 7- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.                                                                                                           

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Emlak ve istimlâk müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

ç) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

d) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

ğ) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ö) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

p) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı şeflik ve görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı şeflik ve büroları: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne bağlı Emlak ve İstimlâk Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir. 

 

1) Şefliğin görevleri:

a) Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,

ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,

d) Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,

e) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,

ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

h) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

ı) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,

i) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

ı) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

 

2) Harita bürosunun görevleri:

a) Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek,

b) Resen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğüne iletmek,

c) Hali hazır haritaları yapmak veya yaptırmak,

ç) İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hâlihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,

d) Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek,

e) Kamu kurum ve  kuruluşları, mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.

 

3) Emlak bürosunun görevleri:

a) Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutarak, söz konusu taşınmazların onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya yaptırır, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümenin karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük Makamına ulaştırır, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletir,

b) Belediyeye ait taşınmaz malların; tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletir,

c) Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları dâhilinde sürdürür,

ç) Belediye adına tescilli yâda kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yapar,

d) 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri veya binaları bir program doğrultusunda kamulaştırır,

e) Kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilâtı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirir,

f) Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar,

g) Diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılmasını sağlar,

ğ) İmar planındaki konumuna göre belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclisten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlar,

h) İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park, yol, hizmet binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümence karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde belediye adına tescil işlemlerinin yapılması sağlar,

i) 2981 sayılı kanunun 13-b maddesine göre tapusuz olan ve kamu yararına kullanılacak taşınmazların tasfiyesini sağlamak amacıyla, 2981 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla, 3194 sayılı kanunun 17 inci maddesine göre hisse satışının yapılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunan ve  üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36 ncı ve 45 inci maddelerine göre satılması  amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunmayan ve belediye mücavir sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinin tespiti ve devir işlemlinin yapılması amacıyla taşınmazın yer tespiti, (adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.) taşınmazın mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili Tapu Müdürlüğüne yapılan satışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması, taşınmazın imar durumu, ilan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi, 4916 sayılı kanuna istinaden devrin istenilmesi taşınmazın kıymet takdir komisyonunca fiyatının belirlenmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenek temininin sağlanması. şartname hazırlanması, taşınmazla ilgili      Encümen kararının alınması, devredilen taşınmazların tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılması sağlar,

j) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinde; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” yetkisi meclistedir ve meclise gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar,

k) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.” hükmü gereği işlemleri takip eder,

l) Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanununun 75 inci maddesine göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılmasını sağlar,

n) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlar,

o) Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar,
ö) İmar uygulamalarından doğan belediye alacaklarının takibi tahsili terkini ile ilgili işlemlerin organizasyonu yapar.

 

4) Kent bilgi sistemi bürosu:

a) Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak,

c) Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek,

ç) Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması için bakım onarım ve güncellenme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Coğrafi Bilgi Sistemi ile belediyede kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyonunu sağlamak,

e) Ulusal Adres Veri Tabanında ki( UAVT) adres bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek.

f) Belediye bilgi sistemi dâhilinde tüm verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak.

 

5) Kalem arşiv bürosu:

a) Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, şefe sunmak,

b) Bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

ç) Emlak İstimlâk Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

e) Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek,

f) İşlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak,

g) Müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,

ğ) Hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak,

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 12- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 14- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Emlak ve İstimlâk Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 15- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

 

Disiplin cezaları

MADDE 16- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

 

YazdırGönder
2012 - Tüm hakları saklıdır. 2012-All Rights Reserved

Yazılım: CM BİLİŞİM